KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

OPAL CLINIC

 1. Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, kişisel verileriniz veri sorumlusu ÇAMLIBEL SAĞLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ (“OPAL”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. İşbu belge, KVKK’nun 10. Maddesi çerçevesinde, işlenecek kişisel verileriniz hakkında sizleri aydınlatmak amacı ile hazırlanmıştır.

 

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, OPAL tarafından, OPAL’in tanıtım amaçların gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalarda bulunulması, yine bu alanlarda öğrencilerin ve sağlık profesyonellerinin gelişimlerine katkıda bulunulması, eğitim, seminer, sosyal etkinlik vb. organizasyonların yapılması, bağış ve gönüllülük çalışmalarının gerçekleştirilmesi, OPAL’e ilişkin tanıtım, teşekkür, bilgilendirme ve duyuru gibi amaçlarla iletişimlerin yapılması, amacıyla KVKK’nun 5 ve 6. Maddelerindeki şartlara uygun olarak işlenmektedir.

 

 1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz OPAL tarafından sizlerin beyanları üzerine her türlü fiziki veya elektronik ortamda, internet sitemiz vb. kanallar aracılığıyla, OPAL ile aranızdaki ilişki çerçevesinde toplanmaktadır. Kişisel verileriniz 2. maddede sayılan faaliyetlerini sürdürebilmesi için KVKK’nun 5. 6. maddelerinde belirtilen hukuki sebeplerle toplanmakta ve işlenmektedir.

 

 1. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen işleme amaçları kapsamında, OPAL’in doğrudan veya dolaylı iş ortakları, tedarikçileri, anlaşmalı olduğu sağlık kuruluşları ve OPAL’e bağlı iktisadi işletmeler ile kanunen yetkili kamu kurumlarına KVKK’nun 8. ve 9. Maddelerine uygun olarak aktarılabilecektir.

 

 1. Kişisel Veri Sahiplerinin Hakları

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi uyarınca veri sahipleri;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. Kanunun 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Kişisel veri sahipleri olarak, yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi KVKK’nun 13. Maddesi gereğince OPAL’e iletebilirsiniz. Talepleriniz mümkün olan en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret tarifesi öngörülmesi halinde, OPAL tarafından söz konusu tarifedeki ücret alınacaktır.